โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตามที่โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักโภชนาการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา และพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานพยาบาล) จำนวน 6 อัตรา และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น จึงได้สรุปผลการสอบคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานพยาบาล)
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
๑. นางสาวพัชรา นะรานันท์
๒. นางสาวพลอยณภัทร รอดอ่วม
ให้ผู้ที่ใด้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา *๘.๓๐ น. ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

>>>คลิกที่นี้เพื่ออ่านเอกสารแนบท้ายประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^