โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน ๑ อัตรา
และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ได้ทำการ์สอบคัตเลือกบุคคลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕'๖๕ นั้น จึงได้สรุปผลการสอบคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
ดังนี้
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
๑. นางสาวอิลมู พัวพันธ์
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓o น. ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

>>>อ่านเอกสารแนบ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^