โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน
ตำแหน่ง นักโภชนาการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
๑. นายพรเทพ สังข์เมือง
ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับสำรอง ได้แก่
๒. นางสาวโชติรส มีแสง
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน
>>>เอกสารแนบ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^