โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
๑. นางสาวระวียา คงปิ่น
๒. นางสาวน้ำฝน เล่งเจริญ
ต. นางสาวสิริพรรณกร รอดขาว
๔. นายดนัย สีขาว
๕. นางสาวมณฑิตา ทิมทอง
๖. นางสาวหนึ่งฤทัย แน่นอุดร
๗. นางสาวจุฬาลักษณ์ กลิ่นหอม
๘. นางสาวสมฤทัย รอดเกตุ
๙. นางสาวณัฐริษา อินทสอน
๑๐.นางสาวศศิพร สุขอยู่
๑๑. นางสาวจันจิรา ดอกจำปา
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)
๑. นางสาวนารดา เทศฤทธิ์

>>>เอกสารแนบ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^