โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

๑. นางสาวนันท์นภัส เชื้อมีแรง

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ
ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๙๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโทธิ์ประทับช้าง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^