โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดั่งต่อไปนี้
ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
๑. ตำเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๗๒๖๐.- บาท
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๐,๐๒๐.- บาท
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๑,๙๑๐.- บาท
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
>>>เอกสารแนบท้ายประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^