โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน
จ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐม
ด้วยโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทจ้างเหมาบริการรายเดือน รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้าง จำนวน ๑0๐ บาทต่อผู้รับบริการ ๑ ราย
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
>>>รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ<<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^