โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ประทับข้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
1. นางสาวศรัณย์พร เป้าขาว
2. นางสาวนวลเนตร อยู่พันธ์
3. นางสาวรติกาล สุนทรเพชร

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการ
ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

>>เอกสารแนบท้ายประกาศ<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^