โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
๑. นางสาวนวลเนตร อยู่พันธ์
ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับสำรอง ได้แก่
๑. นางสาวศรัณย์พร เป้าขาว
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ประทับข้าง
ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

>>เอกสารแนบท้ายประกา<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^