โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

      วิสัยทัศน์ เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อประชาชน
      พันธกิจ
           1. มุ่งส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
           2. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และประทับใจ
           3. พัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
           4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่

ค่านิยม: CHANGS+MOPH 
C  = Community                  = รับผิดชอบชุมชน
H  =  Holistic                       = มองสุขภาพแบบองค์รวม( People centered )
A =   Associated                   = ความเป็นหนึ่งเดียว
N =   New                            = สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Originality )
G =  Good governance          = ธรรมาภิบาล(บริหารจัดการที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้) (Mastery )
S =  Service mind                 = การบริการด้วยหัวใจ  (Humility )


 
แผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปี  2561-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1.1    ประชาชนกลุ่มดีและกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 3

1.2    ลดอัตราการเกิดโรคติดต่อที่สำคัญ

1.3    ลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ

1.4    ลดปัญหาสุขภาพที่สำคัญ

1.5    พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาระบบบริการ(บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมัยใหม่ (OP และ IP)

2.1        ส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มป่วยและพิการ

2.2        ลดอัตราตายและพิการจากโรคติดต่อที่สำคัญ

2.3        ลดอัตราตายและพิการจากโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ(CA,stroke,Stemi.Dm,HT,ACC,ตา,ไต)

2.4        ลดอัตราตายและพิการจากโรคติดต่อที่สำคัญปัญหาสุขภาพที่สำคัญ(แม่ตาย ลูกตาย ฆ่าตัวตาย)

2.5        ลดอัตราตายและพิการจากภาวะฉุกเฉินทางสังคม(EID,Re EID,สาธารณภัย)

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ธรรมาภิบาล

3.1        หน่วยงานมีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ภูมิรู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2        หน่วยงานมีแผนเงินและการบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

3.3        มีการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขและบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล

3.4         สถานบริการมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ( HA,HPH, ITA, Healthy work place ,มาตรฐานสาธารณสุข  เครือข่ายได้มาตรฐานPMQA ,PCA ,รพ.สต.ติดดาว )

3.5        หน่วยงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศใช้เพื่อควบคุมกำกับและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    เข็มมุ่ง

1. การดูแลผู้ป่วย DM/HT  วัตถุประสงค์ ลดอัตราการเกิดรายใหม่ ,ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน

คัดกรองกลุ่มเสี่ยง สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดรายใหม่

- คัดกรองภาวะแทรกซ้อนกลุ่ม และจัดกลุ่ม จัดกระบวนการดูแลตามกลุ่มอย่างมีมาตรฐานเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรั้ง เมื่อเกิดได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 33ส ในประชาชนและเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรั้งและเจ้าหน้าที่เป็น

แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วนทันเวลา

พัฒนาการรายงานข้อมูล และการตรวจสอบเพื่อให้มีข้อมูลที่ทันเวลา  ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำไปใช้ประโยชน์ได้

            พัฒนาให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลจากระบบที่มีอยู่

3.ระบบบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สถานการณ์การเงินคลังเพียงพอในการจัดบริการ

           - การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า

           - พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ทุกสิทธิเพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ  เพิ่มช่องทางการหารายได้ให้ได้มากที่สุด

^