โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เราจะเป็น โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

      วิสัยทัศน์ เราจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อประชาชน
      พันธกิจ (Mission)
           1. ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
           2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
           3. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีให้ทันสมัยตอบสนองระบบบริการ
           4. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (Core Value) : CHANGS + MOPH 
C  = Community                  = รับผิดชอบชุมชน
H  =  Holistic                       = มองสุขภาพแบบองค์รวม( People centered )
A =   Associated                   = ความเป็นหนึ่งเดียว
N =   New                            = สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Originality )
G =  Good governance          = ธรรมาภิบาล(บริหารจัดการที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้) (Mastery )
S =  Service mind                 = การบริการด้วยหัวใจ  (Humility )


 
แผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปี  2563-2567

    เข็มมุ่ง

1. การดูแลผู้ป่วย DM/HT  วัตถุประสงค์ ลดอัตราการเกิดรายใหม่ ,ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน

คัดกรองกลุ่มเสี่ยง สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดรายใหม่

- คัดกรองภาวะแทรกซ้อนกลุ่ม และจัดกลุ่ม จัดกระบวนการดูแลตามกลุ่มอย่างมีมาตรฐานเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรั้ง เมื่อเกิดได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 33ส ในประชาชนและเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรั้งและเจ้าหน้าที่เป็น

แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วนทันเวลา

พัฒนาการรายงานข้อมูล และการตรวจสอบเพื่อให้มีข้อมูลที่ทันเวลา  ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำไปใช้ประโยชน์ได้

            พัฒนาให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลจากระบบที่มีอยู่

3.ระบบบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สถานการณ์การเงินคลังเพียงพอในการจัดบริการ

           - การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า

           - พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ทุกสิทธิเพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ  เพิ่มช่องทางการหารายได้ให้ได้มากที่สุด

^