หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป ขอส่งข้อมูลผลการสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 13 รายจังหวัด 15:31:00 - 23 ก.ย. 2564
2 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน สิงหาคม 2564 08:43:00 - 17 ก.ย. 2564
3 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบ 2564 11:07:00 - 03 ก.ย. 2564
4 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 2564 11:04:00 - 03 ก.ย. 2564
5 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2564 21:55:00 - 16 ส.ค. 2564
6 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน มิถุนายน 2564 13:53:00 - 15 ก.ค 2564
7 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2564 11:02:00 - 16 มิ.ย. 2564
8 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 มีนาคม 256... 15:17:00 - 14 มิ.ย. 2564
9 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 15:15:00 - 14 มิ.ย. 2564
10 . ประกาศทั่วไป ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่น และดีมาก ปีงบ 2564 รอบท... 11:02:00 - 01 มิ.ย. 2564
11 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน เมษายน 2564 14:14:00 - 14 พ.ค. 2564
12 . ประกาศทั่วไป วีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” สำ... 09:34:00 - 21 ม.ย. 2564
13 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ส่งยา ถึงบ้านให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 10:24:00 - 16 ม.ย. 2564
14 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน มีนาคม 2564 10:02:00 - 16 ม.ย. 2564
15 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 11:02:00 - 17 มี.ค. 2564
16 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2564 10:05:00 - 16 มี.ค. 2564
17 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 11:28:00 - 11 มี.ค. 2564
18 . ประกาศทั่วไป การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในโรงพยาบาล 10:21:00 - 11 มี.ค. 2564
19 . ประกาศทั่วไป วินัย การรักษาวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม 10:12:00 - 08 มี.ค. 2564
20 . ประกาศทั่วไป ประชาสัมพันธ์การให้บริการปรึกษากฏหมายและคุ้มครองสิทธิประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสาร... 13:58:00 - 22 ก.พ. 2564
21 . ประกาศทั่วไป ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบ 2564 11:00:00 - 19 ก.พ. 2564
22 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน มกราคม 2564 08:51:00 - 10 ก.พ. 2564
23 . ประกาศทั่วไป อนามัยโพล์ ขอความร่วมประชาชน ตอบแบบสำรวจ รายละเอียดด้านในประกาศ 13:56:00 - 08 ก.พ. 2564
24 . ประกาศทั่วไป กำหนดมาตรการ ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 13:55:00 - 08 ก.พ. 2564
25 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 10:24:00 - 03 ก.พ. 2564
26 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา... 12:05:00 - 02 ก.พ. 2564
27 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ... 12:03:00 - 02 ก.พ. 2564
28 . ประกาศทั่วไป บทวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 10:26:00 - 19 ม.ค. 2564
29 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน ธันวาคม 2563 09:15:00 - 15 ม.ค. 2564
30 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2563 13:58:00 - 14 ม.ค. 2564
31 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 14:28:00 - 05 ม.ค. 2564
32 . ประกาศทั่วไป ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 2563 10:23:00 - 28 ธ.ค. 2563
33 . ประกาศทั่วไป ประกาศนโยบายคุณภาพ รพ.โพธิ์ประทับช้าง ปีงบประมาณ 2564 16:20:00 - 18 ธ.ค. 2563
34 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตปีงบประมาน 2564 15:10:00 - 17 ธ.ค. 2563
35 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตปีงบประมาน 2564 15:03:00 - 17 ธ.ค. 2563
36 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปี... 14:59:00 - 17 ธ.ค. 2563
37 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปี... 14:54:00 - 17 ธ.ค. 2563
38 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาน 2563และขอเผยแพร่ผ่านว็บใชค์ 16:43:00 - 15 ธ.ค. 2563
39 . ประกาศทั่วไป ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่น และดีมาก 15:22:00 - 15 ธ.ค. 2563
40 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาน 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 ... 10:06:00 - 15 ธ.ค. 2563
41 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 ... 11:26:00 - 14 ธ.ค. 2563
42 . ประกาศทั่วไป หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้... 13:55:00 - 09 ธ.ค. 2563
43 . ประกาศทั่วไป แผนการเงิน (Planfin) หน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 10:27:00 - 09 ธ.ค. 2563
44 . ประกาศทั่วไป แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บใชค์ของโรงพยาบาล 14:54:00 - 07 ธ.ค. 2563
45 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บใชค์ของโรงพยาบาล 10:53:00 - 07 ธ.ค. 2563
46 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บใชค์ 09:51:00 - 07 ธ.ค. 2563
47 . ประกาศทั่วไป นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในป... 14:18:00 - 03 ธ.ค. 2563
48 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 09:15:00 - 30 พ.ย. 2563
49 . ประกาศทั่วไป แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 10:25:00 - 20 พ.ย. 2563
50 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน ตุลาคม 2562 11:23:00 - 11 พ.ย. 2563
51 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 10:42:00 - 03 พ.ย. 2563
52 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บใชค์ของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 14:58:00 - 02 พ.ย. 2563
53 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 ... 10:16:00 - 22 ต.ค. 2563
54 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาน 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 ... 09:49:00 - 22 ต.ค. 2563
55 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 10:44:00 - 20 ต.ค. 2563
56 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน กันยายน 2562 10:39:00 - 14 ต.ค. 2563
57 . ประกาศทั่วไป แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน หน่วยบริการสังกัด... 10:28:00 - 07 ต.ค. 2563
58 . ประกาศทั่วไป หนังสือจัดสรรงบประมาณทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ... 15:35:00 - 22 ก.ย. 2563
59 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 09:01:00 - 15 ก.ย. 2563
60 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน สิงหาคม 2563 11:26:00 - 09 ก.ย. 2563
61 . ประกาศทั่วไป รายงานประเมินผลและขอเผยแพร่ ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 16:05:00 - 27 ส.ค. 2563
62 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปีงบ 2563 วันที่ วันที่ 1 ต.ค. 2... 10:48:00 - 27 ส.ค. 2563
63 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาน 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 3 ก... 10:00:00 - 27 ส.ค. 2563
64 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรการ ป้องกันการรับสินบน ครั้งที่ 3/2563 15:46:00 - 26 ส.ค. 2563
65 . ประกาศทั่วไป ประชุมกรรมการประเมินการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการติดตามความเสี่ยง และผลป... 14:33:00 - 25 ส.ค. 2563
66 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 09:32:00 - 18 ส.ค. 2563
67 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ ณ จุดเกิดเหตุ ปี 2563 10:16:00 - 14 ส.ค. 2563
68 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2563 13:29:00 - 13 ส.ค. 2563
69 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปีงบประมาณ 2563 10:03:00 - 29 ก.ค 2563
70 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุม กิจกรรม EMS สัญจรครั้งที่ 5 ปี 2563 09:50:00 - 20 ก.ค 2563
71 . ประกาศทั่วไป สรุปแผนการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ และอบรม on top table exerecise 09:44:00 - 16 ก.ค 2563
72 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน มิถุนายน 2563 10:14:00 - 10 ก.ค 2563
73 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 16:00:00 - 29 มิ.ย. 2563
74 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 10:08:00 - 18 มิ.ย. 2563
75 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2563 16:08:00 - 09 มิ.ย. 2563
76 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาน 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 ... 10:22:00 - 05 มิ.ย. 2563
77 . ประกาศทั่วไป ปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน 14:22:00 - 26 พ.ค. 2563
78 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน เมษายน 2563 13:55:00 - 14 พ.ค. 2563
79 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ประจำปีง... 15:46:00 - 29 ม.ย. 2563
80 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 13:14:00 - 29 ม.ย. 2563
81 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 14:44:00 - 14 ม.ย. 2563
82 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน มีนาคม 2563 14:04:00 - 10 ม.ย. 2563
83 . ประกาศทั่วไป เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย 08:36:00 - 09 ม.ย. 2563
84 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้างประจำปี ... 13:38:00 - 06 มี.ค. 2563
85 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2563 09:57:00 - 06 มี.ค. 2563
86 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงาน และขออนุญาติเผยแพร่รายงานผล การดำเนินงานชมรม Strong 15:24:00 - 03 มี.ค. 2563
87 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2563 15:19:00 - 03 มี.ค. 2563
88 . ประกาศทั่วไป ปฏิทินการดำเนินงานประธานชมรม Strong ประจำปีงบประมาน 2563 11:29:00 - 03 มี.ค. 2563
89 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความ ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ 14:14:00 - 02 มี.ค. 2563
90 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบ2563 10:57:00 - 02 มี.ค. 2563
91 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาน 2563 14:57:00 - 28 ก.พ. 2563
92 . ประกาศทั่วไป ส่งผลการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 11:01:00 - 28 ก.พ. 2563
93 . ประกาศทั่วไป แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำว... 11:43:00 - 27 ก.พ. 2563
94 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 10:13:00 - 25 ก.พ. 2563
95 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมการวิเคราะห์ ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 14:02:00 - 23 ก.พ. 2563
96 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน มกราคม 2563 08:56:00 - 13 ก.พ. 2563
97 . ประกาศทั่วไป ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมชวนลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ ก้าวท้าใจ Season 1(กิจกรรมเดิน... 14:09:00 - 11 ก.พ. 2563
98 . ประกาศทั่วไป แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือ การบริหารงานพัสดุ 09:12:00 - 22 ม.ค. 2563
99 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน ธันวาคม 2562 15:02:00 - 13 ม.ค. 2563
100 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ปี2563 15:27:00 - 09 ม.ค. 2563
101 . ประกาศทั่วไป ประกาศ เรื่องการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด 14:34:00 - 08 ม.ค. 2563
102 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมคณะกรรมส่งเสริมคุณธรรมในโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2563 15:22:00 - 06 ม.ค. 2563
103 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2562 09:51:00 - 19 ธ.ค. 2562
104 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่งตั้ง ชมรม Strong โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ประจำปีงบประมาน 2563 15:17:00 - 16 ธ.ค. 2562
105 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาติเผยแพร่และสั่งการให้ปฏิบัติตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโป... 17:21:00 - 14 ธ.ค. 2562
106 . ประกาศทั่วไป ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 14:29:00 - 14 ธ.ค. 2562
107 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาน 2563 15:26:00 - 13 ธ.ค. 2562
108 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการตรวจสอบ 09:59:00 - 02 ธ.ค. 2562
109 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 13:44:00 - 13 พ.ย. 2562
110 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน ตุลาคม 2562 08:41:00 - 12 พ.ย. 2562
111 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 08:58:00 - 01 พ.ย. 2562
112 . ประกาศทั่วไป โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริ... 15:13:00 - 30 ต.ค. 2562
113 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 10:49:00 - 29 ต.ค. 2562
114 . ประกาศทั่วไป รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 16:09:00 - 22 ต.ค. 2562
115 . ประกาศทั่วไป แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กทสธ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 10:52:00 - 22 ต.ค. 2562
116 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรายชื่อเมือง ที่กำลังพัฒนา...ประจำปีงบประมาน 2563 10:21:00 - 17 ต.ค. 2562
117 . ประกาศทั่วไป รายงานประจำปี 2561 สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 10:17:00 - 17 ต.ค. 2562
118 . ประกาศทั่วไป ประชาสัมพันธ์หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 87 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 10:08:00 - 17 ต.ค. 2562
119 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน กันยายน 2562 09:52:00 - 16 ต.ค. 2562
120 . ประกาศทั่วไป พรบ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 16:33:00 - 15 ต.ค. 2562
121 . ประกาศทั่วไป คู่มือการให้บริการประชาชน โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 10:30:00 - 15 ต.ค. 2562
122 . ประกาศทั่วไป ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 11:48:00 - 14 ต.ค. 2562
123 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 14:56:00 - 09 ต.ค. 2562
124 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาน 2562 14:54:00 - 09 ต.ค. 2562
125 . ประกาศทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากร รพ.โพธิ์ประทับช้าง 15:42:00 - 01 ต.ค. 2562
126 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 16:27:00 - 25 ก.ย. 2562
127 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 14:27:00 - 16 ก.ย. 2562
128 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน สิงหาคม 2562 13:42:00 - 10 ก.ย. 2562
129 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2562 09:15:00 - 15 ส.ค. 2562
130 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 14:31:00 - 07 ส.ค. 2562
131 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 08:49:00 - 19 ก.ค 2562
132 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562 10:42:00 - 12 ก.ค 2562
133 . ประกาศทั่วไป เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 13:30:00 - 02 ก.ค 2562
134 . ประกาศทั่วไป ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธ... 14:04:00 - 18 มิ.ย. 2562
135 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 13:55:00 - 14 มิ.ย. 2562
136 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562 16:19:00 - 10 มิ.ย. 2562
137 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลอง เดือน เมษายน 2562 15:01:00 - 13 พ.ค. 2562
138 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดื... 09:59:00 - 13 พ.ค. 2562
139 . ประกาศทั่วไป พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 15:57:00 - 09 พ.ค. 2562
140 . ประกาศทั่วไป ประชาสัมพันธิ์ยุทธศาสตร์ของประเทศ 15:52:00 - 07 พ.ค. 2562
141 . ประกาศทั่วไป เรื่อง นโยบาย ระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 07:58:00 - 22 ม.ย. 2562
142 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 14:39:00 - 11 ม.ย. 2562
143 . ประกาศทั่วไป ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 14:54:00 - 03 ม.ย. 2562
144 . ประกาศทั่วไป จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) 09:58:00 - 19 มี.ค. 2562
145 . ประกาศทั่วไป รายงานการเงิน งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 09:30:00 - 08 มี.ค. 2562
146 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความ รายงานผลการตรวจสอบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บใชค์ 11:43:00 - 04 มี.ค. 2562
147 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารพัสดุ 11:27:00 - 04 มี.ค. 2562
148 . ประกาศทั่วไป ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในห... 14:50:00 - 11 ก.พ. 2562
149 . ประกาศทั่วไป ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 09:10:00 - 18 ม.ค. 2562
150 . ประกาศทั่วไป สรุปตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ปีงบประมาณ 2562 11:16:00 - 22 พ.ย. 2561
151 . ประกาศทั่วไป นำเสนอแผนปฏิบัติงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 10:58:00 - 22 พ.ย. 2561
152 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติงาน คปสอ.โพธิ์ประทับช้าง ปี 2562 11:05:00 - 13 พ.ย. 2561
153 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน เดือน กันยายน 2561 16:08:00 - 30 ก.ย. 2561
154 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน เดือน สิงหาคม 2561 11:35:00 - 31 ส.ค. 2561
155 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน เดือน มิถุนายน 2561 14:45:00 - 29 มิ.ย. 2561
156 . ประกาศทั่วไป แนวปฎิบัติ 10 ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 13:28:00 - 22 มิ.ย. 2561
157 . ประกาศทั่วไป ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.... 14:36:00 - 20 มิ.ย. 2561
158 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน เดือน พฤษภาคม 2561 10:31:00 - 30 พ.ค. 2561
159 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน เดือน เมษายน 2561 15:47:00 - 30 ม.ย. 2561
160 . ประกาศทั่วไป เรื่อง การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก 11:50:00 - 27 ม.ย. 2561
161 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินงานการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบ 2561 14:34:00 - 30 มี.ค. 2561
162 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน เดือน มีนาคม 2561 13:38:00 - 30 มี.ค. 2561
163 . ประกาศทั่วไป คำสั่งโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข... 11:18:00 - 30 มี.ค. 2561
164 . ประกาศทั่วไป ประกาศใช้คู่มือ และ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 15:29:00 - 28 มี.ค. 2561
165 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 14:39:00 - 05 มี.ค. 2561
166 . ประกาศทั่วไป ประกาศจากทีม ENV เรื่อง การตรวจ 5 ส 15:37:00 - 27 ก.พ. 2561
167 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการประเมินผลโครงการITA ปี 2561 09:34:00 - 06 ก.พ. 2561
168 . ประกาศทั่วไป คู่มือการประเมินโครงการกิจกรรม 10:30:00 - 05 ก.พ. 2561
169 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 09:18:00 - 30 ม.ค. 2561
170 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ 09:15:00 - 30 ม.ค. 2561
171 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคและแนวทางการป้องกัน การตรวจสอบเพื่อป้อ... 08:38:00 - 30 ม.ค. 2561
172 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 08:37:00 - 30 ม.ค. 2561
173 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ITA 11:17:00 - 10 ม.ค. 2561
174 . ประกาศทั่วไป EB7-ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 10:13:00 - 10 ม.ค. 2561
175 . ประกาศทั่วไป คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 12:13:00 - 01 ม.ค. 2561
176 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 10:12:00 - 19 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : pphohospital@gmail.com โทร 056-689-018 โทรสาร 056-689-018
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน