หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง-ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 16:56:00 - 11 ต.ค. 2564
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 2564 23:00:00 - 09 ส.ค. 2564
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุประจำเดือน มิถุนายน 2564 23:09:00 - 12 ก.ค 2564
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาด 11:34:00 - 12 ก.ค 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ตุลาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 11:31:00 - 10 มิ.ย. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม 2564 11:22:00 - 10 มิ.ย. 2564
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุประจำเดือน เมษายน 2564 14:19:00 - 05 พ.ค. 2564
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2564 14:18:00 - 05 ม.ย. 2564
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 14:49:00 - 10 มี.ค. 2564
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2564 15:09:00 - 08 ก.พ. 2564
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด 13:51:00 - 05 ก.พ. 2564
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 14:51:00 - 06 ม.ค. 2564
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาติเผยแพร่และสั่งการให้ปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 16:13:00 - 08 ธ.ค. 2563
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติ... 11:12:00 - 07 ธ.ค. 2563
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 และขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บใชค์ 10:32:00 - 07 ธ.ค. 2563
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 14:01:00 - 04 ธ.ค. 2563
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 14:00:00 - 04 พ.ย. 2563
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติแผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14:34:00 - 20 ต.ค. 2563
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคา การจ้าง จ้างทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2564 11:43:00 - 02 ก.ย. 2563
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง) เอกสารประกวดราคา การจ้าง จ้างทำอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2564 16:13:00 - 26 ส.ค. 2563
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 15:59:00 - 10 ส.ค. 2563
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 15:57:00 - 08 ก.ค 2563
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 13:48:00 - 04 มิ.ย. 2563
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 15:14:00 - 12 พ.ค. 2563
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 15:13:00 - 13 ม.ย. 2563
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 15:28:00 - 03 มี.ค. 2563
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานด้านพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2563 15:15:00 - 10 ก.พ. 2563
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562 15:30:00 - 06 ม.ค. 2563
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11:51:00 - 19 ธ.ค. 2562
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 14:29:00 - 09 ธ.ค. 2562
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างทำอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบ 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอ... 11:51:00 - 25 พ.ย. 2562
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาติเผยแพร่และสั่งการให้ปฏิบัติตามประกาศฯ 10:47:00 - 19 พ.ย. 2562
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 15:53:00 - 07 พ.ย. 2562
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุประจำเดือน ตุลาคม ปี2562 10:46:00 - 05 พ.ย. 2562
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 09:52:00 - 31 ต.ค. 2562
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 10:48:00 - 01 ม.ย. 2562
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือปฏิบัติงาน ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 13:23:00 - 20 มี.ค. 2562
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง ประกวดราคาซื้อ ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้... 10:50:00 - 19 มี.ค. 2562
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุประจำเดือน มกราคม ปี2562 14:19:00 - 05 ก.พ. 2562
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561 14:18:00 - 07 ม.ค. 2562
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 14:14:00 - 28 พ.ย. 2561
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง จ้างทำอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปี 2562 (e-bidding) 10:06:00 - 05 พ.ย. 2561
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง จ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปี 2562 (e-bidding) 10:02:00 - 05 พ.ย. 2561
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... 10:10:00 - 29 ต.ค. 2561
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง ประกวดราคาจ้าง จ้างทำอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... 10:08:00 - 29 ต.ค. 2561
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ครั้งที่ 2 (e-bidding) 09:06:00 - 17 ก.ค 2561
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศฉบับร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ครั้งที่2 และเอกสารประกวดราคาจ้า... 14:50:00 - 10 ก.ค 2561
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB11-ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.... 09:49:00 - 04 ก.ค 2561
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4-รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุ เดือน พฤษภาคม ปี 2561 13:49:00 - 11 มิ.ย. 2561
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีิอิเล็กทรอนิกส์(... 13:36:00 - 21 พ.ค. 2561
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย สำหรับโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง (e-bi... 15:32:00 - 10 พ.ค. 2561
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ (e-bidding) 15:07:00 - 09 พ.ค. 2561
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4-รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุ เดือน เมษายน ปี 2561 14:25:00 - 08 พ.ค. 2561
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศฉบับร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bi... 16:23:00 - 30 ม.ย. 2561
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4-รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุ เดือนมีนาคม 2561 15:18:00 - 09 ม.ย. 2561
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 10:13:00 - 30 มี.ค. 2561
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สรุปผล รายงาน(แบบ ส... 13:57:00 - 09 มี.ค. 2561
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการพัสดุ ปี 2560 09:42:00 - 09 มี.ค. 2561
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 16:01:00 - 21 ก.พ. 2561
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 10:43:00 - 05 ก.พ. 2561
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ฉบับร่าง) 15:29:00 - 02 ก.พ. 2561
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561 10:42:00 - 11 ม.ค. 2561
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรใน รพ.โพธิ์ประทับช้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับ... 10:34:00 - 01 ม.ค. 2561
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาน 2561 11:40:00 - 26 ธ.ค. 2560
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ 2561 14:29:00 - 11 ธ.ค. 2560
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน หน่วยบริการสังกัด... 09:41:00 - 01 ธ.ค. 2560
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการ กำหนดคุณลักษณะ พิจารณาราคากลาง วิธีการจัด... 09:12:00 - 19 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 2 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
E-mail : pphohospital@gmail.com โทร 056-689-018 โทรสาร 056-689-018
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : รุ่งโรจน์ ปู่สีแสงอ่อน